Lions Zeist Ter Bergen Lente Rally – Algemene Voorwaarden

 1. Deelnemers aan de Lions Zeist Ter Bergen Lente Rally zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de auto en hun goederen waarmee ze deelnemen aan de rally. Deelnemers zijn eveneens zelf verantwoordelijk voor een inzittendenverzekering, een persoonlijke WA-verzekering en een geldige APK van het motorvoertuig waarmee wordt deelgenomen.
 2. De organisatie van de Lente Rally wordt op geheel vrijwillige basis uitgevoerd door de leden van Lions Club Zeist Ter bergen. Lions Club Zeist Ter Bergen en/of een individueel lid kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de auto en/of eventuele persoonlijke bezittingen van de deelnemers en/of persoonlijk letsel.
 3. Deelnemers dienen zich vanzelfsprekend te houden aan algemene verkeersregels en maximum snelheden zoals die ter plaatse gelden. Elke verkeersovertreding is voor eigen risico van de equipe.
 4. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs en deelname aan de rally per equipe bestaande uit maximaal twee personen.
 5. De inschrijving van deelname aan de Lions Lente Rally is pas voltooid na het ontvangen van het inschrijfgeld.
 6. Mocht u na het voldoen van het inschrijfgeld onverhoopt toch niet kunnen meedoen, dan is er geen terugbetaling van het inschrijfgeld mogelijk.
 7. De organisatie van de Lions Lente Rally behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren in geval van geconstateerde onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag.
 8. De organisatie organiseert de Lions Lente Rally op vrijwillige basis. Alle inkomsten zullen na aftrek van de kosten geschonken worden aan het benoemde goede doel. Mocht schenking aan het benoemde goede doel om welke reden dan ook niet mogelijk zijn dan zal Lions Club Zeist Ter Bergen in een algemene vergadering een nieuw of ander goed doel benoemen waaraan de opbrengst besteedt zal worden.
 9. De uitslag van de jury van de Lions Lente Rally is bindend en daarover kan achteraf niet worden gecorrespondeerd.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 11. De organisatie van de Lions Lente Rally is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
  1. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, elke externe omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop de organisatie van de Lions Lente Rally geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor de organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  1. In het bijzonder geldt als overmacht oorlog, oorlogsgevaar, epidemie, oproer, werkstaking, ernstige transportmoeilijkheden, ongeschikte weersomstandigheden het recente overlijden van iemand van het koninklijk huis of een lid of een erelid van Lions Club Zeist Ter Bergen.
  1. Als de Lions Lente Rally wegens overmacht stilgelegd, gewijzigd, verplaatst dan wel afgelast moet worden, zal de organisatie de al betaalde gelden voor deelname restitueren tot het eventuele positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten van het evenement.
  1. In geval van stillegging, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van de Lions Lente Rally als gevolg van overmacht is de organisatie niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 12. Deelname aan de Lions Lente Rally is aleen mogelijk door personen boven de 18 jaar.
 13. Mocht de deelnemende leden van het team uit andere personen bestaan dan uit de inschrijvingslijst blijkt te zijn, dan dient de equipe of het team voor aanvang van de rally, maar uiterlijk voor de start van de equipe, contact op te nemen met de organisatie van de Lions Lente Rally om hen van de wijziging op de hoogte te stellen.
 14. De organisatie van de Lions Lente Rally beslist of een auto voldoet aan de “speciale auto” eisen die zij stellen.
 15. Beeldmateriaal in elke vorm gemaakt voor, tijdens of na de rally van deelnemers, zowel bestuurder als bijrijder, als hun eigendommen kan worden geplaatst op de website van de Lions Lente Rally, tenzij de deelnemer anders aangeeft en dit kenbaar maakt door een email te sturen aan rally@lionszeistterbergen.nl.